DORADZTWO I ANALIZA

Posiadamy praktyczną wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania i wdrażania opartych na dowodach reform w celu poprawy edukacji i polityki rynku pracy. Pracowaliśmy dla polskiego rządu, wdrażając udane reformy edukacji, ale także z rządami w Europie i Azji. Mamy również dobrą historię współpracy z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Bank Światowy i OECD. Nasi eksperci dysponują szeroką praktyczną wiedzą na temat ocen uczniów, opracowywania programów nauczania, oceny szkół, aktywnych polityk rynku pracy, finansów i zarządzania w szkołach, decentralizacji, ram kwalifikacji, systemów gromadzenia i monitorowania danych informatycznych oraz badań i budowania zdolności do kształtowania polityki opartej na dowodach. Działamy również jako pośrednik wiedzy, analizując dane badawcze, opracowując raporty dotyczące polityki oraz organizując spotkania i seminaria na wysokim szczeblu.

PRZYKŁADY NASZYCH PROJEKTÓW

Regularnie publikujemy Policy Notes w języku polskim we współpracy z największym w kraju związkiem nauczycieli i rozpowszechniamy eksperckie publikacje wśród szerokiego grona praktyków. Publikujemy również raporty w języku angielskim z kluczowymi wynikami badań wykorzystującymi dane z międzynarodowych ocen studentów i badań rynku pracy.

Eksperci z Evidence Institute przeprowadzili wraz z Bankiem Światowym kilka warsztatów na temat metod oceny wpływu do oceny aktywnych polityk rynku pracy w Polsce. Prowadzimy również seminaria na temat projektowania i wdrażania systemów wspierających edukację opartą na dowodach i politykę rynku pracy.

Eksperci Evidence Institute regularnie biorą udział w seminariach i spotkaniach dla decydentów, aby omówić wdrażanie i dowody dotyczące polityki w zakresie edukacji i rynku pracy. Zorganizowaliśmy również kilka spotkań krajowych i międzynarodowych w celu omówienia polityki i wyników badań w Polsce i za granicą.

Nasi eksperci mają duże doświadczenie w ocenach uczniów od pracy w zespole OECD PISA oraz poprzez zaangażowanie w międzynarodowe i krajowe systemy ocen i egzaminów w Polsce i innych krajach. Pomogliśmy stworzyć pierwszy system ogólnokrajowych egzaminów matematycznych, przyrodniczych i arabskich oraz oparty na danych system oceny szkół. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz naszą sekcję dotyczącą usług badawczych.

Evidence Institute oferuje szerokie usługi badawcze, od planowania ankiet na dużą skalę i ocen studentów, poprzez zbieranie danych (przy użyciu naszej własnej platformy online), analizę danych i sporządzanie raportów. Zobacz naszą sekcję dotyczącą badań, aby znaleźć więcej szczegółów i przykładów.